Санжар Оразұлы Жандосов туралы

О Санджаре Джандосове (Койшибаев)

Қадірлі халайық, дорогие друзья!

Санжар Оразұлы Жандосов – еліміздің даму тарихында өзіндік орыны бар ардақты халық ұлдарының, асыл тұлғалардың бірі. Оның  есімі білікті басшы, кемел қайраткер, білімі көл-көсір ірі маман, адамдарға өмір бойы тек ізгілік шапағатын тигізіп, жақсылық жасаудан аянбаған, адамгершілігі зор парасатты Азамат ретінде көзі тірісінде-ақ халық көкірегіне берік орныққан болатын.  Ол арамыздан кеткелі, міне, он сегізінші жылға аяқ басты. Біз одан мемлекеттік тәуелсіздігіміздің алғашқы жылында-ақ көз жазып қалдық. Алайда оның кіршіксіз таза бейнесі өзі дүниеден өткеннен бері жұрт жадында бұрынғысынан да айшықталып, толыға,  жарқырай түсті дей аламыз.

Еліміз тәуелсіз дамудың қилы қиындықтарға толған соқпақтарына түсіп, биікке батыл ілгерілей түсу хикметтерін бастан кешуде. Осы жолда көш бастап келе жатқан жандарға өздерінің лауазымдық міндеттеріне Жандосовша адал қарай білу қасиеті жұғысты болса ғой, шіркін, деп еріксіз ойлайсың. Оның ұйымдастырушылық, жетекшілік қабілетін, терең экономикалық білімі мен білігін, жүрегінің тазалығын, ел мүддесіне адалдығын, халқын сүйген қажырлы қайраткерлігін, сөз қадірін білуге, бағалай алуға шақыруын,  пікір таластыруға, өз ойын дәлелдеуге, жағымпаздықтан бойын аулақ ұстауға үндеуін  қазіргі қызметкерлер мен жастарға үлгі етіп тартуға әбден болады.

Ол өзінің әкесі – ұлтымыздың аяулы ұлдарының бірі, көрнекті партия және мемлекет қайраткері Ораз Жандосовты үлгі тұтты. Ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс боп тұрған орталық эмиссары Филипп Голощекиннің бағытына қайшы келе алғанын, қашанда өз сенімін дәлелдеп күрескенін бағалады. Жаппай жазалаулар төнген нәубетті жылдарғы өлкелік ірі мәжілістердің бірінде әкесі Ораз Қиқымұлының: «Қазақ басшы активіне партияның бұйрығын адал орындау жеткіліксіз, ол ұрандарды ғана емес, социализм туралы ілімге қатысы бар білімдер жиынтығын міндетті түрде мейлінше мол игеріп алуға тиіс», – деп, тәуелсіз көзқараспен, тоталитарлық билік семсері астында еркін, адал пікір айта алғанын мақтан етті.

Ғұмырын халқына саналы түрде қызмет етуге арнаған әкесі тәрізді, Санжар Оразұлының өзі де елі үшін адал еңбек етті. Оның ұзақ жылдар түрлі салада жаңашылдық танытқан қызмет жолдарынан тәуелсіздік күрескерінің толыққанды бейнесі көрініс береді. Мұны біліп, бағалаған жөн. Өйткені Жандосовтың азаматтық келбеті бізге бүгін де өнеге бола алады. Ол қазіргі таңда  да өзінің бүткіл болмыс-бітімімен бізге етене жақын. Оның рухы баршамызбен иық тірестіріп, үзеңгі қағыстырып келе жатыр. Бізге және де өскелең ұрпаққа одан үлгі ала білу керек.

В эти дни исполняется 80 лет со дня рождения первого председателя Добровольного историко-просветительского и правозащитного общества «Адилет», государственного и общественного деятеля Санджара Уразовича Джандосова. Он родился в 1930 году в Алматы в семье видного партийного и государственного деятеля Ураза Кикымовича Джандосова. В 1935-м,  его, пятилетнего мальчика,  держал на руках перед общественностью столицы, приехавший в Алматы Всесоюзный староста, фото с их счастливыми лицами украшал тогда первые полосы газет. А в семилетнем возрасте он превратился в сына «врага народа». 7 декабря 1937 года Сталин подписал ему приговор, расстрельный список, в 1938-м, 2 марта, согласно сталинскому списку, Выездная сессия военной коллегии Верхсуда за считанные минуты вынесла свое решение и его отца Ураза Джандосова в тот же день расстреляли. И семья «врага народа» сослана была подальше от столицы Казахстана. Нашла приют в Узбекистане.

Здесь Санджар Уразович учился в школе, поступил в Кокандский нефтяной техникум. После  его окончания в 1947 году был направлен в Казахстан. Семнадцатилетний юноша в качестве специалиста начал трудовую деятельность в нефтепромыслах Гурьевской области.  В годы «оттепели», установленной после ХХ партсъезда, переехал в столицу. Работал в Госплане, партийных органах Алматы, окончил Казахский государственный университет,  Академию общественных наук в Москве, защитил там же диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

Затем работал заместителем председателя Государственного комитета по телевидению и радиовещанию, директором научно-исследовательского института экономики при Госплане республики. Возглавлял отдел науки и учебных заведений ЦК Компартии Казахстана. Был председателем Госкомитета по профтехобразованию, Чимкентского облисполкома, Госкомитета по труду и социальным вопросам, президентом ассоциации крестьянских хозяйств.

Разносторонний, глубоко эрудированный в различных областях знаний, он легко справлялся с возложенными на него обязанностями. На всех этих постах раскрылся его яркий талант организатора, умелого и чуткого руководителя, в полной мере проявилась высокая гражданская ответственность за порученное дело. Профессионализм, большая энергия, направленная на реформирование и подъем экономики республики, обостренное чувство справедливости снискали ему заслуженный авторитет у всех окружавших его.

Он трижды избирался депутатом Верховного Совета республики.

Им было опубликовано более ста научных, художественных и публицистических работ.

Он был государственным деятелем, ученым, публицистом, поэтом – как говорил сам: «…член правительства. Кандидат экономических наук. Лектор. Публицист. Чуточку литератор». И кредо жизни Санджара Уразовича – этого «чуточку литератора» сформулированы в следующих его строках:

Ученым будь или поэтом,
Пусть будет нормою твоей:
Светить неотраженным светом,
И быть полезным для людей.

Его постоянная готовность придти на помощь к людям, неприятие несправедливости в любой форме, независимая позиция во всех делах, даже в государственных, была известна членам движения по созданию историко-просветительского и правозащитного общества.  И она сыграла свою роль при избрании его председателем «Адилет». То, что его отец был репрессирован и расстрелян, имело, конечно, значение, но это было не исключение, в составе «Адилет» было много людей с такими судьбами. Главным являлось то, что им было выражено еще в  далекие 60-е:

У меня свои счета со Сталиным
Не за то, что сиротой оставлен им:
Смерть отца и обвиненья ложные
Много лет я принимал за должное…

 Тридцать с небольшим живу на свете я,
Видел, слышал, передумал многое…
А верните мне тридцатилетие –
Я пошел бы прежнею дорогою.

Потому что, говорю без ячества,
Несмотря на трудности и горести,
Я старался с самого ребячества
Жить всегда по-честному, по совести.

И добавлена строка в годы демократии:

…Таким я остаюсь по сей день.

Он о себе говорил еще: «Мое призвание – служить, но не прислуживать». Это и есть то, что было нужно первому демократическому общественному объединению, возникшему в тоталитарном государстве. К тому же он был членом правительства и членом ЦК Компартии Казахстана и был председателем Комиссии Верховного Совета республики по оказанию содействия бывшим репрессированным. Это помогало деятельности Общества.

Являясь председателем «Адилета», он ратовал о необходимости восстановления исторической правды. А для этого, поскольку один из источников – архивы, он считал необходимым принять закон об архивах, объединить государственные, ведомственные, партийные архивы, учесть и личные, семейные, ибо без них целостной картины создать невозможно.

Он просил Алматинский горисполком передать «Адилету» здание бывшей казахстанской «Лубянки» – НКВД, где безвинно и безвестно погибло много людей. Как известно, вопрос этот разрешился было спустя почти десять лет после его гибели, в начале нашего века, однако, проработав лишь полтора года, музей истории политических репрессий был закрыт со ссылкой на разные причины. Но главную из них поэтическими строками определил сам Санжар Уразович еще при своей жизни так:

…Но остались, живы, не оставлены
Страх большой и маленькие сталины,
Равнодушие к работе, к людям, к знаниям
И привычка жить по указаниям…

Работа по выполнению уставных обязанностей общества – восстановление исторической правды о сталинизме, голоде 30-х, увековечение памяти жертв тоталитарного режима, содействие их полной реабилитации, правовая защита, оказание помощи реабилитированным, борьба со всякого рода произволом, беззаконием, за торжество справедливости в оценке не только дней ушедших, но и сегодняшних – широко была развернута под руководством Джандосова.

Он выдвигался кандидатом в депутаты Верховного Совета республики и в демократическое время. И участвовал в предвыборной кампании, выступая под лозунгом «За силу убеждения, против убеждения силой». Считал – правильнее, справедливее не митинговать, не бастовать, а решать проблемы главным образом парламентским путем. Многолетнюю тоталитарную пропаганду опровергать можно только серьезной работой. Он был, как и возглавляемый им «Адилет» – за плюрализм мнений, верховенство законов, торжество справедливости, демократии.

Бывшие  репрессированные, их тогда было около 2,5 тысяч человек, нуждались в помощи общества. А членов семей репрессированных было сотни тысяч.  Он находил время лично посещать многих, буквально нести на руках каждому свертки, сумки с провизией, символическую, но громадную по своему значению помощь Общества. Затем он создал ассоциацию репрессированных, которая вскоре отпочковалась от Общества и вплотную занялась социальной поддержкой жертв тоталитаризма.

Он, человек, занимавший высокие посты на государственной службе, был очень прост в общениях с подчиненными, коммуникабелен, доступен любому. Его ценили за высокую порядочность, честность, неповторимое человеческое обаяние. Ему было присуще чувство нового. В таком качестве он актуален и сегодня. Думается мне, сегодня, в ходе работы нашей конференции, ярко может высветиться этот девиз, подчеркивающий его неповторимую и созидательную  индивидуальность.

Научная конференция на тему «С.У. Джандосов: от биографических фактов к цельному образу», посвященная 80-летию со дня рождения видного государственного и общественного деятеля С.У. Джандосова, объявляется открытой.

27.01.2010

Оставить комментарий